खाद्य सुनश्चितता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

डोटी- खाद्य अधकिार प्रभावति समुदाय र खाद्य संजालका प्रतनिधिहिरुका लाग सेवा प्रदायकि नकिायको वार्षकि कर्यक्रम कार्यनीत र प्रकृया समबन्ध जल्लिा स्तरयि अन्तरक्रयिा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

Sayalb

आज जल्लिामा वाच्न पाउने अधकिारको आधार ,खाद्य अधकिार भन्ने नाराका साथ याक नेपाल कैलाली र खाद्य अधकिार संजाल केन्द्र डोटीको आयोजना उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

पुर्बीचौकी गाँउपालकिामा रहेका कृषक हरुलाई कृष सम्बन्ध जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरएिको खाद्य अधकिार संजाल डोटीका संयोजक मजिा आउजलिे बताउनु भयो ।

सरकार बाट उपलब्ध हुने सेवा सुबधिा पहुँच हुने वालाले मात्रै पाउने, नम्नि बर्गका कसिानको लाग कसैले पनी चासो नदएिको कार्यक्रममा उपस्थति कृषकहरूको भनाइ थयिो ।

कृषी ज्ञान केन्द्र डोटी, जलस्रोत तथा सचिाइ वकिास डभिजिन कार्यालय, भेटेरनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा वज्ञि केन्द्र र घरेलु तथा सान उद्योग कार्यालयका प्रमुखहरुले कार्यालयमा हुने वभिन्नि कार्यक्रमका बारेमा कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

Shaileshwori
Loading...